RADA ŠKOLY v školskom roku 2020/2021

 

Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.

  

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

 

Predseda :            Eva Trunkatová                   - zástupca pedagogických zamestnacov

                              Eva  Nadanyiová                 - zástupca pedagogických zamestnancov

                              Lýdia Mitterová                   - zástupca nepedagogických zamestnancov

Podpredseda :      Ján  Rušin                            - zástupca rodičov

                              Zuzana  Zummerová            - zástupca rodičov

                              Martina Janiglošová            - zástupca rodičov

                              Jana Pittner                          - zástupca  rodičov

                              Mgr. Lucia Troppová          - delegovaný za zriaďovateľa

                              Ing. Eleonóra  Levická        - delegovaný za zriaďovateľa

                              Ing. Pavol Fejerčák             - delegovaný za zriaďovateľa

                              Mgr. Tomáš Šimoňák          - delegovaný za zriaďovateľa

                         

                                                                        

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria