• Sovičky A-dole januárové aktivity

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sovičky A-dole januárové aktivity.

 • MHK u nás

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MHK u nás .

 • 8. trieda: Projekt - Adamko Goralik

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 8. trieda: Projekt - Adamko Goralik .

  Na projekte Adamko Goralik a ľudové piesne sme začali pracovať v týždni od 28.11. - 2.12.2022. Nadviazali sme na projekty z predchádzajúcich rokov, pri ktorých oboznamujeme deti so spôsobom života ľudí na vidieku, hlavne v našom regióne. Deti spoznávali tradičný ľudový goralský odev, porovnávali ho s dnešným oblečením, porovnávali si, akou pokrývkou hlavy sa chránili ľudia v minulosti (goralský klobúčik) a aké pokrývky hlavy používame dnes - čiapky. Pri výtvarných činnostiach si deti ozdobovali maketu goralského klobúčika a inou technikou vytvorili čiapky a šály. Deti sa oboznámili aj s regionálnym folklórom, vypočuli si goralskú ľudovú pieseň "Kolo mego ogrodecka" a porovnávali nárečové výrazy so spisovnými výrazmi.Charakter piesne vyjadrili jednoduchými pohybmi. Prostredníctvom nášho projektu vedieme deti k využívaniu rôzneho odpadového materiálu - postavičky v krojoch boli vytvorené z rôznych druhov recyklovaného papiera (staré kalendáre, plagáty, obalové kartóny). Deti si tak uvedomujú, že použitím recyklovaného materiálu chránime životné prostredie. Projekt sme ukončili v januári pri tvorbe klobúčikov.

 • KARNEVAL

  Chystajte si deti masky

  bude ples a bál,

  24.01.2023 (utorok), 

  bude v škôlke

  KARNEVAL

 • Oznam - novinky v ľavom paneli

  Vážení rodičia,

  mesto Kežmarok na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6,    § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok:

   

  1. Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa:
   1. vo veku do 3 rokov                                                                                         30 eur
   2. vo veku od 3 rokov   
                            - v celodennej výchovnej starostlivosti                                  20 eur
                            - v poldennej výchovnej starostlivosti                                    13 eur
  2. Príspevok podľa odseku 1, písm. a) uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.
  3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v zmysle 3. finančného pásma a prispieva na úhradu režijných nákladov:   materská škola: stravníci od 2 -6 rokov:
  • desiata                           0,50 eur
  • obed                              1,20 eur
  • olovrant                         0,40 eur

        Celkom                              2,10 eur / deň

       

       Mesačné výška stravného pre dieťa: 46.- €

       Mesačné výška stravného pre dieťa s dotáciu na stravu, hmotnej núdzi a životnom minime: 20,00 € 

      

         4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na                čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti        mesta Kežmarok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.

     Platby je potrebné zmeniť už za mesiac január. 

      VZN_o_financovani_skol.docx

       VZN_o_vyske_prispevku.docx

   

 • Prianie

 • Oznámenie o prerušení prevádzky

  Z dôvodu pretrvávajúceho chrípkového ochorenia, vzhľadom k poklesu počtu nahlásených detí na vianočné prázdniny, na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade a so súhlasom zriaďovateľa, bude dňa 23.12.2022 (v piatok) prevádzka v MŠ prerušená.

  Od 02.01.2023 do 05.01. 2023 bude MŠ škola otvorená v prázdninovom režime pre nahlásené deti.

                                                                                                    Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  z dôvodu ďalšieho šírenia chrípky, na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a so súhlasom zriaďovateľa, dňa 16.12.2022 (v piatok) bude prevádzka MŠ prerušená.

  Od pondelka bude MŠ otvorená v režime zlúčenia tried podľa aktuálnej situácie.

  Žiadame rodičov, aby zodpovedne pristupovali k danej situácii a choré deti nepriviedli do MŠ, čím predídeme úplnému zatvoreniu prevádzky. 

  Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme

                                                                      Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka školy

   

   

 • Aj k nám prišiel Mikuláš 😊😍

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Aj k nám prišiel Mikuláš 😊😍.

 • Sovičky A-dole novembrové aktivity

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sovičky A-dole novembrové aktivity.

 • Divadlo Theátrum "Palculienka"

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo Theátrum "Palculienka".

 • Deň materských škôl

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň materských škôl.

 • Mravčekovia- C hore

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mravčekovia- C hore.

 • Sovičky A-dole októbrové aktivity

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sovičky A-dole októbrové aktivity.

  Októbrové aktivity sme obohatili o program "Adamko a Ohniváčik"

 • Hudobné predstavenie v našej škôlke

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobné predstavenie v našej škôlke .

 • Október u Ježkov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Október u Ježkov.

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  prevádzka materskej školy v čase jesenných prázdnin - 28.10.2022 a 31.10.2022 (piatok a pondelok) - pre vopred nahlásené deti, bude v triede B dole - VČIELKY (prostredný vchod).

   

 • Sovičky A-dole "Tvorivé dielne so starými rodičmi"

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sovičky A-dole "Tvorivé dielne so starými rodičmi".

  Tvorivé dielne so starými rodičmi

  Tvorivé dielne so starými rodičmi

 • Ježkovia - Tvorivé dielne so starými rodičmi

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ježkovia - Tvorivé dielne so starými rodičmi.

 • Projekt "Šport v meste"

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt "Šport v meste".

  Dňa 6.10.2022 sa naša MŠ zapojila do projektu "Šport v meste". Deti si zacvičili na školskom dvore pod vedením trénera Glevaňáka. S deťmi sa zvítal aj maskot EUROPSKÉHO MESTA ŠPORTU - ZAJKO.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
  odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria