• Oznam

  Zasadnutie Rady školy sa uskutoční vo štvrtok 13.10.2022 o 15.30 hod. v priestoroch MŠ.

  Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka školy

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  aj naďalej ste povinní predkladať po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

 • Vážení rodičia

  Dňa 20.09.2022 (utorok) o 16.00 hod.  sa uskutoční v jedálni MŠ  plenárne a po ňom triedne zasadnutie Rodičovského združenia.

  Tešíme sa na Vašu účasť                                      Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka školy

 • Oznam

  Milí rodičia našich najmenších novoprijatých detí

   

  Prvé dni Vášho dieťatka v MŠ budú trošku náročné. Noví ľudia, nové prostredie, väčšie nároky a preto Vás prosíme, aby ste nám pomohli s adaptáciu detí na MŠ. 

  Naše odporúčania a pokyny:

  1. zoznamy detí a ich umiestnenie do tried budú v visieť v každom vchode pred triedami na dverách alebo nástenkách,
  2. prosíme, obmedzte rozlúčku s dieťaťom v šatni ( dajte si božtek, postískajte sa, pozdravte a šup do triedy),
  3. v šatni má každé dieťa svoju skrinku, kde si odloží  veci - skrinkách nenechávajte žiadne jedlo ani pitie,
  4. dieťa pohodlne oblečte, potrebuje pevné prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie i spodnú bielizeň – všetko označené menom dieťaťa alebo jeho iniciálami,
  5. prosíme, zariaďte si svoj čas tak, aby ste hlavne v prvé dni prichádzali pre Vaše dieťa čo najskôr (po olovrante okolo 14.30 hod.), aby  nemalo pocit, že ste na neho zabudli, že pre neho neprídete a pod.,
  6. rozprávajte sa s ním o tom, čo v škôlke uvidí, čo bude robiť, čo nové zažije,
  7. povzbuďte dieťa pred nástupom do MŠ, "nestrašte" ho so škôlkou (napr. budeš tam musieť všetko zjesť, budeš tam musieť spať, tam ti to nedovolia, budeš musieť poslúchať  a pod.),
  8. pýtajte sa dieťaťa na pozitívne veci zo škôlky (napr. ako si sa dnes hral, s kým si sa hral, aké hračky v škôlke majú, čo dobré ti tety kuchárky navarili a pod.),
  9. nedávajte dieťaťu do vreciek ani do skriniek žiadne cukríky, žuvačky,
  10. ak sa vyskytnú problémy počas dňa, budú vás telefonicky kontaktovať triedne učiteľky,
  11. pri nástupe do MŠ prosím prineste vyplnené (alebo vyplníte v prvý deň) následné tlačivá, ktoré sú v prílohách  

  Čo by malo dieťa pred vstupom do MŠ vedieť:

  1. mať osvojené základné hygienické návyky - používať WC (vedieť si stiahnuť nohavice a spodnú bielizeň až celkom pod kolená), umývať si ruky a tvár, poutierať sa,
  2. čiastočne sa vedieť obliekať, obúvať a vyzúvať, 
  3. samostatne jesť lyžicou a piť z pohára,
  4. vedieť požiadať o pomoc

   Čo priniesť do MŠ:

  1. toaletný papier                                                                                  4 ks,
  2. papierové utierky                                                                              2 ks,
  3. vlhčené utierky                                                                                  1 bal.
  4. papierové vreckovky                                                                       10 ks – 1 balenie
  5. podložku na prebaľovanie (na ležadlo pri spaní)                              1 balenie
  6. skladané utierky (na ruky do zásobníkov -23x25 cm)                      2 bal.
  7. tekuté mydlo (náhradnú náplň do zásobníka)                                   1 ks
  8. vešiak do skrinky                                                                               1 ks
  9. hrebeň (označený menom) - dievčatá

  Tešíme sa na Vás a veríme, že pri vzájomnej spolupráci sa Vaše dieťa rýchle adaptuje na MŠ a bude sa tešiť na nových kamarátov a nové zážitky.

  Evidencna_karta_dietata_2022.pdf

  Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov.pdf

  Zapisny_listok_na_stravu_deti.pdf

  SPLNOMOCNENIE na preberanie dieťaťa z MŠ.docx

  Výšku poplatkov a termíny platieb nájdete na webovej stránke MŠ v ľavom paneli pod názvom: Poplatky v MŠ

 • Záver školského roka v našej materskej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Záver školského roka v našej materskej škole.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, ktorí ste podali Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej MŠ, boli Vám zaslané Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ do Vašej elektronickej schránky. Ak nemáte zriadenú túto schránku, je potrebné podpísať a prevziať toto Rozhodnutie najlepšie osobne v MŠ (obaja zákonní zástupcovia), alebo Vám bude zaslané na adresu s doručenkou do vlastných rúk.

                                                         Mgr. Daša Arpášová, riaditeľka MŠ

                                                         

   

 • 8. trieda: Hasiči v našej škôlke

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 8. trieda: Hasiči v našej škôlke .

 • 8. trieda: MDD v MŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 8. trieda: MDD v MŠ.

 • Jarné vtáča

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarné vtáča.

 • Ježkovia - Hasiči u nás v MŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ježkovia - Hasiči u nás v MŠ.

 • 8. trieda: MDD v meste

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 8. trieda: MDD v meste .

 • Deň detí v našej materskej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v našej materskej škole.

 • Ježkovia - Máj v našej triede

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ježkovia - Máj v našej triede.

 • Ježkovia - Adamka má každý rád, s rytmom je vždy kamrát

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ježkovia - Adamka má každý rád, s rytmom je vždy kamrát.

  Získavať u 2 - 3 ročných detí základy hudobnej kultúry, rozvíjať rytmus a náuku o hudbe prostredníctvom pohybových aktivít , rytmizáciou a ďalšími hrovými aktivitami, ktoré prebiehajú celoročne a pomáhajú deťom nenásilne budovať kladný vzťah k hudbe a pohybu. Týmto projektom sme rozvíjali kognitívne a psychomotorické kompetencie, najmä u detí, ktoré neinklinujú k hudobno-pohybovým aktivitám a rytmickému cíteniu.

 • Zdravotná súťaž - Evička nám ochorela

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdravotná súťaž - Evička nám ochorela.

 • Chemická show s Profesorom HOKUSOM POKUSOM

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Chemická show s Profesorom HOKUSOM POKUSOM .

 • Ježkovia - Program ku Dňu matiek

 • Besiedka s poľovníkom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Besiedka s poľovníkom.

 • Jarné práce v našej záhradke - Motýliky a Sovičky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarné práce v našej záhradke.

 • Zápis detí do MŠ

         Zápis detí do MŠ

  od 02.05.2022 do 06.05.2022

  riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 30. júna 2022

  • materská škola prijíma deti od 3 do 6 rokov veku. Prednostne budú prijaté deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.  Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak to kapacita dovolí môžeme prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, nie však mladšie ako 2 roky v zmysle platnej legislatívy
  • do materskej školy sa prijíma dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa
  • materská škola je v zrekonštruovanej budove s modernou digitálnou technikou, s dostatkom kvalitných pomôcok a hračiek pod vedením kvalifikovaných pedagógov
  • poskytujeme aktivity na všestranný rozvoj dieťaťa, individuálny prístup, dostatok priestoru na hranie, zdravé a kvalitné stravovanie
  • ako Zdravá škola sme zapojení do programov Školské ovocie a Školské mlieko
  • organizujeme tematické aktivity v rámci výchovnovzdelávacieho procesu k témam: Zdravá výživa a zdravý životný štýl, Pohyb a šport
  • v rámci školských a triednych projektov sa zameriavame na získavanie nových vedomostí a zážitkov z oblastí  environmentálneho a estetického cítenia
  • prezentujeme sa na kultúrnospoločenských a športových podujatiach mesta a regiónu
  • vo výchovnovzdelávacom procese aplikujeme prvky tradičnej ľudovej kultúry (prezentácia remesiel, ľudových rozprávok, piesní tancov a zvykov nášho regiónu)
  • spolupracujeme so ZŠ Dr. Fischera, ZŠ Grundschule Hradné námestie, ZŠ s MŠ Nižná brána, Mestskou knižnicou, CVČ, ZUŠ, MsKS, Múzeom Kežmarok
  • umožňujeme spoluprácu s CPPPaP Kežmarok, zameriavame sa na prevenciu problémov a porúch správania, učenia a komunikácie s cieľom včasného zachytenia čiastkových vývinových deficitov
  • poskytujeme výučbu anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou Helen Doron

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
  odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria