ŠKVP POHYBOVÝ PROGRAM TAJOMSTVÁ PRÍRODY

 

 

 

POHYBOVÝ PROGRAM

 

"Od jari až do zimy svet sa hýbe a s nim my. Pohyb to je predsa zdravie, ten, kto cvičí, nechorľavie. Pri  športe je zábava, kto sa nudí - prehráva."

 

Hlavným cieľom pohybového programu je predovšetkým zaradením rôznorodých pohybových aktivít  rozvíjať u detí fyzické a psychické zdatnosti s ohľadom na vekové osobitosti a individuálne dispozície. Zároveň podporovať rozvoj pohybových a manipulačných schopnosti a pohybovej kultúry.

 

Čiastkové ciele pohybového programu:

 • stimulovanie a podporovanie rastu a psychomotorického vývoja
 • podporovanie fyzickej pohody
 • zlepšovanie telesnej zdatnosti;
 • osvojovanie si nových pohybových a koordinačných schopností

Dieťa v závere predškolského veku:

 • zachováva správne držanie tela
 • ovláda správne dýchanie
 • zaobchádza s náčiním, náradím a pomôckami na cvičenie v súlade s ich funkciou
 • má osvojené potrebné pohybové návyky a zručnosti i v súlade s hudobným alebo speváckym doprovodom v priestore a v čase, určitým výrazom a dynamikou
 • vie, že sa môže veľa naučiť, mať radosť z toho, čo zvládlo a dokázalo
 • využíva svoje schopnosti a znalosti i v pohybových činnostiach
 • podriaďuje svoje správanie potrebám v skupine

Realizácia pohybového programu:

 • v priebehu mesiaca ako súčasť mesačnej témy
 • ako motivácia detí pred ďalšou činnosťou
 • krátke pohybové cvičenia v rámci pohybových a relaxačných cvičení
 • počas pobytu vonku
 • samostatne ako edukačné aktivity
 • v rámci odpoludňajších hier a hrových činností
 • v spolupráci s inými inštitúciami v meste (MŠ, ZŠ i CVČ)

 

Ďalšie pohybové činnosti, ktoré neboli súčasťou tematických celkov:

·         v spolupráci s rodičmi realizovať predplaveckú  prípravu

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
  odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria