Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu neinvestičných nákladov (školné) je potrebné uhrádzať len bezhotovostne na účet MŠ, vždy  do 15. dňa v príslušnom mesiaci (čiže v septembri za september, v októbri za október.....).

 

IBAN:    SK0411110000006619115044

Číslo účtu:    6619115044/1111  

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, za ktorý posielate platbu

Suma za mesiac:    celodenná starostlivosť           20,00 €

                                     poldenná starostlivosť                  13,00 €

                                     dieťa od 2. do 3. roku veku      30,00 €

(suma za poldennú  starostlivosť u detí od dvoch do troch rokov nie upravená VZN mesta)

 

Je možné tento príspevok uhradiť hotovostným vkladom priamo v banke UNICREDITBANK v pokladni, túto službu banka spoplatňuje.

 

Povinnosť uhrádzať príspevky vyplýva zo VZN mesta -  dodatok č. 2 k VZN mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1 a 2 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ.

Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  dieťa  má prerušenú dochádzku  na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby (pričom predloží Žiadosť o prerušenie dochádzky a lekárske potvrdenie), alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prevádzka prerušená, zapríčinená zriaďovateľom, alebo z iných príčin, v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť príspevku,

c) rodič predloží riaditeľke školy doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu /Zákon 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi/,

      d) dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov a má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

  Poplatky stravného a režijných nákladov od 01.01.2023:

   IBAN – SK 48 1111 0000 0066 1911 5028 Uni Credit Bank

   Číslo účtu: 6619115028/1111

  Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa 

   Suma za mesiac: celodenné stravovanie                                             46,- € 

  Deti v hmotnej núdzi, životnom minime a dotácia na stravu          20.- €

   Stravné sa platí vždy mesiac vopred do 15-tého dňa.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
    Materská škola, Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľka školy: +421 524568724, 0917 345 953
    odhlasovanie detí zo stravy do 8.00 hod. na čísle: +421 524568725

Fotogaléria